APC Budownictwo

Twój Zaufany Partner do obsługi inwestycji budowlanych

Nasza oferta

Oferta APC Budownictwo

Nadzory inwestorskie

Prowadzimy wielobranżowe nadzory inwestorskie nad realizacją obiektów kubaturowych takich jak budynki przemysłowe, magazynowe i biurowe oraz budynki wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej.
Nadzór inwestorki wymaga najczęściej zaangażowania specjalistów różnych branż. Dlatego w zależności od zakresu projektu oferujemy zespół składający się z inspektorów w branży:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • drogowej

Oferujemy także, w ramach prowadzonego nadzoru pełnobranżowego, możliwość świadczenia usługi w zakresie nadzoru bhp na budowie.

Doradztwo techniczne

Proponujemy realizację planów inwestycyjnych ze wsparciem profesjonalistów. Zapewniamy aktywną pomoc w zakresie:

 • analizy przedinwestycyjnej i koncepcji przewidzianej inwestycji,
 • strategii i harmonogramu działań,
 • przygotowania postępowań przetargowych,
 • wyłonienia w przetargu projektanta i wykonawcy - w zależności od wybranej strategii realizacji inwestycji,
 • analizy dokumentacji projektowej,
 • realizacją robót.

Odbiory techniczne

Oferujemy usługi związane z odbiorem technicznym budynków lub ich części, a także audyty inwestycji polegające na weryfikacji całego procesu inwestycyjnego.

Przeglady budowlane

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, każdy obiekt budowlany powinien być poddawany kontrolom stanu technicznego. Kontrole okresowe obiektów budowlanych dzieli się na:

 • przeglądy roczne obiektów

  Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 • przeglądy pięcioletnie

  Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola ta obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 • przeglądy półroczne - dla obiektów wielkopowierzchniowych

  Kontrola okresowa w zakresie sprawdzenia stanu technicznego, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; (osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli)

Przeglądy obiektów wykonujemy w pełnym zakresie budowlano-sanitarnym (inspektor w branży budowlanej i sanitarnej) dla przeglądów okresowych rocznych i półrocznych oraz dla przeglądów pięcioletnich także w zakresie elektrycznym (inspektor w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej).
Z przeprowadzonych przeglądów przekazujemy protokół zawierający sprawdzenie zaleceń z poprzedniej kontroli, uwagi dotyczące ewentualnych uszkodzeń wraz z dokumentacja zdjęciową tych uszkodzeń, zalecenia z wiązane z dalszą eksploatacją obiektu. Protokół jest przekazywany w formie elektronicznej oraz papierowej.
W trakcie kontroli możemy przeprowadzić inspekcję prowadzonych na obiekcie serwisów, przeglądów instalacji i systemów zainstalowanych na obiekcie. Pomagamy w prowadzeniu książki obiektu budowlanego oraz szkolimy w zakresie obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości odnośnie zarządzania technicznego obiektem.